Soke Teruo Hayashi

 

Fundador Hayashi Ha Shito RyuKai

 

 

(1924 - 2004)

 

 

Shihan Miguel Fernandez Vazquez

 

Presidente

 

Europe Hayashi Ha Shito Ryu Kai